ดาวน์โหลดสื่อ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ดาวน์โหลดสื่อ
สปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562... ขนาดไฟล์ 357 KB  45
สปอต สายสัมพันธ์เกราะคุ้มกันยาเสพติด สวท.ลำพูน... ขนาดไฟล์ 819 KB  36
รายละเอียดโครงการยุทธศาตร์ปี 2562 (สขร.สปข.3)... ขนาดไฟล์ 183 KB  101
โครงการ ปี 62 สผป.รับผิดชอบ (9 พ.ย.61)... ขนาดไฟล์ 541 KB  68
สปอตโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2561 (ภาษาถิ่นเหนือ)... ขนาดไฟล์ 1,055 KB  73
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑... ขนาดไฟล์ 436 KB  77
การจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... ขนาดไฟล์ 2,808 KB  53
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี(OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ... ขนาดไฟล์ 242 KB  65
คำขอหนังสือรับรอง... ขนาดไฟล์ 20 KB  50